Số: 72/PA-MNTX ngày 01/09/2021 Phương án tổ chức " Ngày hội đến trường của bé" và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022

Số: 72/PA-MNTX ngày 01/09/2021 Phương án tổ chức " Ngày hội đến trường của bé" và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 3952/QĐ-MNTX ngày 16/08/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số ...
Công văn số 69/MNTX ngày 22/8/2021 Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid-19

Công văn số 69/MNTX ngày 22/8/2021 Về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid-19

Căn cứ Công điện số 17/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng ngày 22/8/2021 Công điện về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19; Công điện số 19/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ...