Công văn số: 80/GDĐT ngày 16/02/2021 Về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Công văn số: 80/GDĐT ngày 16/02/2021 Về việc cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Công văn số 460/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc học sinh, sinh viên tạrn dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đan Phượng hướng dẫn các trường học, các ...