PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC ĐÓN HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BÊNH NĂM HỌC 2020-2021

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC ĐÓN HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BÊNH NĂM HỌC 2020-2021

ĐỂ CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI VÀ CHUẨN BỊ TỐT NHẤT CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CỦA TRƯỜNG MN THỌ XUÂN. NHÀ TRƯỜNG ĐÃ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN ĐÓN TRẢ TRẺ, PHÂN LUỒNG PHỤ HUYNH ĐƯA ĐÓN TRẺ VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐO THÂN NHIỆT CŨNG NHƯ THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ HÀNG ...